Artemis Ltd. > За нас   

В качеството си на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0070-C01 "Внедряване на пилотно технологично решение за оптимизиране на процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, "Артемис" ООД обявявa:

 

 Процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за намаляване на използваните суровини в съществуващото производство на алуминиеви и метални капачки - "Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи"

 

Пакет с тръжна документация, необходим за кандидатстване по процедурата:

 

https://dox.abv.bg/download?id=d1901cb3d3

 

Срок за подаване на оферти: 08.02.2019г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.На 0
5.12.2018 г.  "Артемис" ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0070-C01 по Оперативна програмаИновации конкурентоспособност“2014-2020,  процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Проектът е с наименование „Внедряване на пилотно технологично решение за оптимизиране на процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис" ООД и има за обща цел изграждането на устойчива система и иновативна по своята същност система за производство на изделия от лакирани алуминиеви и метални листи в "Артемис" ООД, което ще резултира в съществено намаляване на брака и съответно крайните отпадъци в производството.Проектните дейности са насочени към създаване и внедряване на пилотно и иновативно за България производствено решение -"Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи",чрез което ще бъде постигнато максимално ефективно оползотворяване на ресурсите в дружеството , чрез значително оптимизиране на процесите и количествено намаляване на разхода на всички основни суровини и спомагателни материали в технологичния цикъл на дружеството.

 

Конкретната цел на проекта е внедряване на новото оборудване, предвидено по проекта,което  ще доведе до увеличаване на ресурсната ефективност, намаляване на технологичен остатък ,понижаване на разходите и повишаване на капацитета за производство на капсули, а от там и на цялостно разширяване на производствения капацитет на предприятието.

 

Проектът изцяло кореспондира на целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност”, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност ", Инвестиционен приоритет 3.2 Ресурсна ефективност и настоящата процедура за подбор на проекти и целта на настоящата процедура - Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи., които ще допринесат за:

 

*      увеличено производството на брой капачки от тон суровина;

*      използване на пълният капацитет на пресовите машини при последващите операции и оптимизиране на отпадъка от алуминиеви листи;

*      намаляване на разхода на лакове и разредители;

*      намаляване на технологичния отпадък от алуминиеви листи, необходими за настройка на грамаж при старата технология.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДБФП No: BG16RFOP002-1.001-0107-C01 "ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА "АРТЕМИС" ООД С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО", качено на 28.09.2016 г. https://www.docdroid.net/H9KR5I7/auction.doc.html

"АРТЕМИС" е фамилна българо-гръцка компания, създадена през 2005 г.

"АРТЕМИС" е създадена от хора с дългогодишен опит в маркетинга
и производството на метални алуминиеви капачки, капачки тип Twist Off  и метализиран филм.

"АРТЕМИС" е млада и амбициозна компания с ясна визия, постигаща изключителни резултати
през годините от създаването си до днес.

"АРТЕМИС" е специализирана в маркетинга и производство на:
1. Алуминиеви винтови капачки за
  • високоалкохолни напитки
  • вина
  • олио, зехтин, вода и оцет

2. Метални капачки тип Twist Off

3. Метализиран филм за Bag-in-Box

"АРТЕМИС" гарантира качеството и сервиза на произвежданите продукти:
  • чрез стриктно спазване процедурите и изискванията на ISO 9001:2008
  • чрез постоянно усъвършенстване на системите и процедурите в ежедневната ни работа
  • чрез обучение с цел подобряване изпълнението на дейностите
"АРТЕМИС" реализира отличен сервиз на своите продукти:
  • чрез информационната система, автоматизираща процесите в компанията
  • чрез подпомагане при избора на най-подходящ тип  капачки
  • чрез подпомагане при оформянето на дизайна
  • чрез техническа помощ при избор и настройка на оборудването
"АРТЕМИС" има млад, професионален и амбициозен екип с високи цели по сервизирането на своите ОБИЧАНИ клиенти.
 All Rights Reserved. Copyright 2009
За нас | Продукти | Технологии | Въпроси | За контакти
Powered by Lava Design Studio